www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Zápisy z jednání

Zápis z 7. 4. 2021 ke stažení zde

Zápis z 25. 11. 2020 – ke stažení zde

Zápis z 1.9. 2020 – ke stažení zde

Zápis z 21.5. 2020 – ke stažení zde

Zápis z 4.9. 2019 – ke stažení zde

Zápis z 18.3. 2019 – ke stažení zde

Zápis z 31. jednání školské rady

Datum konání:         středa 29. srpna 2018

Místo konání:           sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                  viz prezenční listina

host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy  

 

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedou školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva
  o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 30. jednání školské rady, Školní řád pro základní školu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 30. jednání školské, Školní řád pro základní školu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 • školská rada byla seznámena s programy Hodina pohybu navíc (spolupráce s MŠMT) a Plánem čerpání peněz z EU „Šablony ZŠ Bělkovice“ (spolupráce MAS Šternbersko – p. Machovská)
 • školská rada byla seznámena s personální problematikou školy
 • rada školy byla seznámena s harmonogramem školních akcí v průběhu 1. pololetí (škola se pravidelně podílí na kulturních akcích – Vítání občánků, Senior klub …)
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Blanku Theimerovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Lenka Porčová
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2019
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s předběžným termínem školní besídky, s přípravou školního plesu a termínem třídních schůzek
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 31. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 29. srpna 2018

 

zápis provedla         Mgr. Blanka Theimerová

ověřovatelka zápisu  Lenka Porčová


Zápis z 30. jednání školské rady

Datum konání:         středa 14. 3. 2018

Místo konání:             sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                viz prezenční listina

host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedou školské rady Ing. Evženem Bukorem
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty: Výroční zpráva
  o hospodaření školy v roce 2017 ke schválení
  , audity školy 2012-2017, výroční zprávy 2012-2017, výroční zprávy o hospodaření 2012-2017, ŠVP ZV
  a jeho doplňky, zpráva ČŠI a zápisy Rady školy 2012-2017 k nahlédnutí
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • Výroční zpráva o hospodaření školy byla přijata bez připomínek
 • předložené dokumenty k nahlédnutí byly prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • členové školské rady vznesli připomínku, aby byly v budoucnu předkládané dokumenty zaslány nejméně 3 dny před plánovanou schůzkou všem členům prostřednictvím mailu
 • Školská rada podle § 168 písmena h) podává podnět zřizovateli ve věci pokračování
  ve funkci ředitele školy pana Mgr. Lubomíra Sklenáře od 1. 8. 2018 na další šestileté období. Rada školy projednala všechny předložené dokumenty, viz seznam výše, které se vztahují k hodnocení školy a jejího vedení. Zástupci rodičů žáků ZŠ a MŠ konstatovali, že pan ředitel se těší velké důvěře a spokojenosti rodičů s fungováním
  a výsledky vzdělávání žáků. Zástupci učitelů a zaměstnanců školy hodnotili vztah vedení ke všem zaměstnancům jako zcela bezproblémový a podnětný z hlediska odbornosti a pedagogické úrovně a možnosti osobního rozvoje všech zaměstnanců. Bylo také konstatováno, že vedení školy spolupracuje na rozvojových programech s MŠMT ČR Pohyb a výživa a Hodina pohybu navíc a s PdF UP Olomouc na programu čtenářské pregramotnosti dětí z MŠ a na pedagogické praxi studentů UP. Těmito aktivitami patří naše ZŠ a MŠ k progresívním školám v rámci ČR. Ředitel školy ekonomicky využívá finanční prostředky zřizovatele školy a dokáže také využívat navíc prostředky z fondů EU v dotačních programech Moderní učitel, Tablety do škol a Šablony ZŠ Bělkovice I.
 • rada školy byla seznámena s harmonogramem školních akcí v průběhu 2. pololetí (zápis do ZŠ a MŠ, školní výlety, exkurze do Prahy, exkurze do muzea času)
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelem zápisu byl pověřen Mgr. Petr Reich
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v srpnu-září 2018
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s termínem zápisu do 1. třídy ZŠ a akcemi do konce školního roku, s auditem přípravy organizace na GDPR
 • členové školské rady vznesli připomínku, aby byla zlepšena komunikace
  škola x zřizovatel (OÚ Bělkovice-Lašťany) a naopak
 • členové školské rady navrhli schůzku se zástupci obce v druhé polovině měsíce dubna 2018
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 30. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

V Bělkovicích-Lašťanech 14. 3. 2018

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová                    ověřovatel zápisu     Mgr. Petr Reich


Zápis z 29. jednání školské rady

Datum konání:         pondělí 18. 12. 2017

Místo konání:          sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.30 – 19.30

Přítomni:                viz prezenční listina

host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

 

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána ředitelem školy
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Zpráva volební komise
  ze dne 4. 12. 2017, Výpis Usnesení č. 25/2017 Rady obce Bělkovice-Lašťany konané dne 22. 11. 2017, Zápis pedagogické rady z 14. 11. 2017
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předsedou školské rady byl zvolen Ing. Evžen Bukor – počet hlasů pro 5, 1 se zdržel hlasování
 • rada školy byla seznámena s harmonogramem školních akcí v průběhu 2. pololetí (škola se pravidelně podílí na kulturních akcích – Vítání občánků, Senior klub …, škola v přírodě pro 5. ročník, školní ples, zápis do ZŠ a MŠ)
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Lenka Porčová
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2018
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s termínem školy v přírodě, školního plesu
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 29. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

 

V Bělkovicích-Lašťanech 18. prosince 2017

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Lenka Porčová


Zápis z 28. jednání školské rady

Datum konání:         středa 30. srpna 2017

Místo konání:           sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                  viz prezenční listina

host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

 

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva
  o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 27. jednání školské rady, Dodatek č. 5 ŠVP Škola pro život, Školní řád pro základní školu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 27. jednání školské rady a Dodatek
  č. 5 ŠVP Škola pro život, Školní řád pro základní školu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 • školská rada byla seznámena s programy Hodina pohybu navíc (spolupráce s MŠMT) a Plánem čerpání peněz z EU „Šablony ZŠ Bělkovice“ (spolupráce MAS Šternbersko – p. Machovská)
 • školská rada byla seznámena s personální problematikou školy
 • školská rada byla seznámena s postupem prací v MŠ a poukázala na nevhodné řešení a nákladnost provozu
 • školská rada byla seznámena s problematikou přesunu žáků v průběhu šk. roku 2017-2018 v rámci budov (TV, školní jídelna, hodiny ICT …), rada upozorňuje
  na problém umístění školy do několika budov, zajištění bezpečnosti žáků v rámci přesunů
 • rada školy byla seznámena s harmonogramem školních akcí v průběhu 1. pololetí (škola se pravidelně podílí na kulturních akcích – Vítání občánků, Senior klub …)
 • školská rada byla seznámena s projektem MŠ čtenářská pregramotnost – spolupráce s Pdf UP Olomouc
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Mgr. Blanka Theimerová
 1. Termín dalšího jednání
 • školská rada se dohodla na termínu voleb pro nové období dle zákona při třídních schůzkách za 1. čtvrtletí
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2018
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky, s přípravou školního plesu a termínem třídních schůzek
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 28. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

 

v Bělkovicích-Lašťanech 30. srpna 2017

 

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Mgr. Blanka Theimerová


Zápis z 27. jednání školské rady

Datum konání:         středa 15. března 2017

Místo konání:             sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                viz prezenční listina

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva
  o hospodaření školy za rok 2016, Návrh rozpočtu na rok 2017

 

 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • rada školy projednala otázku umístění žáků od 1. září 2017 – rada školy byla informována
  o možnosti přestavby školy v Lašťanech, nikdo z vedení obce dodnes neinformoval o umístění žáků do prostor splňujících hygienické podmínky a možnostech zajištění povinné výuky
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2016, Návrh rozpočtu na rok 2017)
 • školská rada byla seznámena s výsledkem školního plesu
 • školská rada byla seznámena se změnou v rámci novely školského zákona v oblasti přijímacího řízení, přijímací řízení do ZŠ se uskuteční 3. a 4. dubna 2017.
 • školská rada byla seznámena s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín přijímacího řízení stanoven na 1. týden v květnu 2017. Školská rada byla seznámena s novelou školského zákona, tj. od 1. září je účinná novela školského zákona – povinný poslední ročník MŠ
 • školská rada byla informována o tom, že tato povinnost by neměla ovlivnit chod MŠ, kapacita MŠ vyhovuje
 • školská rada byla seznámena s programem do konce školního roku

 

 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelem zápisu byl pověřen Ing. Evžen Bukor

 

 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze
  v říjnu 2017.

 

 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce školního roku

 

 1. Úkoly
 • umístit zápis z 27. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

 

v Bělkovicích-Lašťanech 15. března 2017

 

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatel zápisu     Ing. Evžen Bukor 


Zápis z 26. jednání školské rady

Datum konání:         středa 31. srpna 2016

Místo konání:             sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                viz prezenční listina

host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

 

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 25. jednání školské rady, Dodatek č. 4 ŠVP Škola pro život, Školní řád pro základní školu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 25. jednání školské rady a Dodatek č. 4 ŠVP Škola pro život, Školní řád pro základní školu, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 • školská rada byla seznámena s programy Hodina pohybu navíc (spolupráce s MŠMT) a Plánem čerpání peněz z EU „Šablony ZŠ Bělkovice“ (spolupráce MAS Šternbersko – p. Machovská)
 • školská rada byla seznámena s problematikou přesunu žáků v průběhu šk. roku 2016-2017 v rámci budov (TV, školní jídelna, hodiny ICT …), rada upozorňuje
  na problém umístění školy do několika budov, zajištění bezpečnosti žáků v rámci přesunů
 • rada školy byla seznámena se znečištěním prostředí v okolí školy v Lašťanech a dětského hřiště po pátečních akcích promítání letního kina → nutno zajistit ze stran pořadatele hygienické zázemí řádný úklid po akci
 • rada školy byla seznámena s harmonogramem školních akcí v průběhu 1. pololetí (škola se pravidelně podílí na kulturních akcích – Vítání občánků, Senior klub …)
 • rada školy byla seznámena, že ZŠ B-L funguje jako fakultní škola a pravidelně se podílí na vstupních praxích studentů Pdf Olomouc
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Marta Zatloukalová, DiS
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2017
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky, s přípravou školního plesu a termínem třídních schůzek
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 26. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 31. srpna 2018

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Marta Zatloukalová DiS

 


Zápis z 25. jednání školské rady

Datum konání:         pondělí 14. března 2016

Místo konání:             sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                viz prezenční listina

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2015, Návrh rozpočtu na rok 2016
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • rada školy projednala otázku umístění žáků od 1. září 2016
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2015, Návrh rozpočtu na rok 2016)
 • školská rada byla seznámena s výsledkem školního plesu
 • školská rada byla seznámena s průběhem a výsledky zápisu do 1. ročníku pro rok
  2016-2017 – jelikož je zákonem stanovená lhůta do 31. května pro možnost podání žádosti o odklad povinné školní docházky, není v současné době znám přesný počet žáků, kteří od 1. září 2016 nastoupí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku
 • školská rada byla seznámena s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín přijímacího řízení stanoven na 25. – 26. dubna 2016
 • školská rada byla seznámena s programem do konce školního roku
 • školská rada byla seznámena se závěry jednání ředitele školy se zástupci Sokola Bělkovice-Lašťany; člen výboru p. Karel Bryks přislíbil, že klouzavý povrch budou řešit
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Zatloukalová Marta, DiS
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze
  v říjnu 2016.
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce školního roku
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 25. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 14. března 2016

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Zatloukalová Marta, DiS


 

Zápis z 24. jednání školské rady

Datum konání:         úterý 13. října 2015

Místo konání:           sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                  viz prezenční listina

host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva
  o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 22. jednání školské rady
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 22. jednání školské rady)
 • školská rada byla seznámena s ukončením programu Pohyb a výživa
 • školská rada byla seznámena s programy Hodina pohybu navíc (spolupráce s MŠMT) a Výzva č. 56 OPVK (jazyková vzdělanost učitelů a čtenářské dílny)
 • Rada školy zhodnotila stav prostoru u školy v Lašťanech a konstatovala, že nebylo vybudováno školní hřiště s parametry potřebnými pro tělesnou výchovu a potřeby ŠD; umístěné prvky v tzv. dětském hřišti jsou určeny pro mladší předškolní věk
  a některé pro starší školní věk, tudíž nejsou vhodné pro primární edukaci
 • školská rada byla seznámena se stavem budovy školy v Bělkovicích
  po rekonstrukci – rozšíření učebny a vybudování nových šaten. Kolaudace byla provedena dne 8. října 2015 a ředitel školy radu seznámil s nutností omezeného měsíčního provozu školy, což byla významná komplikace pro chod zařízení
 • ředitel informoval radu školy o zapojení do zapojení školy a zřizovatele školy tj. Obec Bělkovice-Lašťany do tzv. MAPu, což je místní akční plán rozvoje vzdělávání, který by umožnil čerpat finanční prostředky z fondu EU.
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Ing. Věra Schnaubeltová
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2016
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce kalendářního roku
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky, s přípravou školního plesu a termínem třídních schůzek
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 24. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 13. října 2015

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Ing. Věra Schnaubeltová


Zápis z 23. jednání školské rady

Datum konání:         pondělí 31. srpna 2015

Místo konání:             sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                viz prezenční listina

 

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady na žádost ředitele školy
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Dodatek č. 1 k ŠVP ŠD týkající se ověřovacího projektu Hodina pohybu navíc, doplněk ke školnímu řádu pro základní školu (doplněn byl §30 novely školského zákona)

Úprava školního řádu

Novela školského zákona změnila § 30, ve kterém nyní vyžaduje, aby školní řád obsahoval pravidla vztahů žáků (dětí, studentů) se všemi zaměstnanci školy. Dosud to musela být pravidla jen s pedagogickými pracovníky.

Stávající školní řád se proto mění tak, že v příslušné části se text mění tak, že místo pedagogickýchpracovníků zahrnuje všechny zaměstnance školy.

Školní řád bude po této úpravě předložen ke schválení školské radě.

 

Členové Školské rady byli seznámeni s postupem prací v budově ZŠ Bělkovice. Kolaudace je plánována na úterý 1.9.2015 v 7,00.

 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Dodatek č. 1 k ŠVP ŠD týkající se ověřovacího projektu Hodina pohybu navíc, doplněk ke školnímu řádu pro základní školu.

 

 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Ing. Schnaubeltovou
 • ověřovatelem zápisu byl pověřen  Ing. Bukor

 

 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v říjnu 2015.

 

 1. Úkoly
 • umístit zápis z 23. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

 

v Bělkovicích-Lašťanech 31. srpna 2015

 

zápis provedla         Ing. Věra Schnaubeltová

ověřovatel zápisu     Ing. Evžen Bukor


Zápis z 22. jednání školské rady

Datum konání:         úterý 10. března 2015

Místo konání:           sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                   viz prezenční listina

 

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony
 • schůze školské rady byla svolána na podnět bývalé předsedkyně školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • volba předsedy školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o hospodaření školy, Návrh rozpočtu na rok 2015, Strategický plán na období 2015 – 2020 zpracovaný ředitelem školy
 1. Projednání a schválení předložených dokumentů
 • školská rada navrhla a jednohlasně zvolila předsedkyni školské rady PhDr. Helenu Skarupskou
 • rada školy projednala otázku umístění žáků od 1. září 2015. Vzhledem k počtu žáků a organizaci výuky je nutné, aby byla v budově v Bělkovicích zřízena nová třída, neboť nelze zajistit přesuny učitelů v rámci výuky a nelze vyměnit třídy mezi budovami, vzhledem k vybavenosti tříd nábytkem a pomůckami daných ročníků (veškeré didaktické pomůcky jednotlivých ročníků)
 • rada školy byla seznámena s vizí stavby nové školy v místní části Na Brodku
 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o hospodaření školy, Návrh rozpočtu na rok 2015, Strategický plán na období       2015 – 2020 zpracovaný ředitelem školy)
 • rada školy byla seznámena s metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti
 • školská rada byla seznámena s výsledkem školního plesu
 • školská rada byla seznámena s průběhem a výsledky zápisu do 1. ročníku pro rok 2015-2016 – jelikož je zákonem stanovená lhůta
  do 31. května pro možnost podání žádosti o odklad povinné školní docházky, není v současné době znám přesný počet žáků, kteří
  od 1. září 2015 nastoupí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku
 • školská rada byla seznámena s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín přijímacího řízení stanoven na 27. – 28. dubna 2015
 • školská rada byla seznámena s programem do konce školního roku
 1. Volba
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Zatloukalová Marta, DiS
 1. Termín dalšího jednání
 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v říjnu 2015.
 1. Ostatní a různé
 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce školního roku
 1. Úkoly
 • umístit zápis z 22. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 10. března 2015

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Zatloukalová Marta, DiS

 


 

Zápis z 21. jednání školské rady

 

Datum konání:         úterý 14. října 2014

Místo konání:            sborovna školy Lašťany

Doba konání:           18.00 – 19.00

Přítomni:                viz prezenční listina

                                   host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy         

 1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva
  o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 18. jednání školské rady, ŠVP MŠ „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 18. jednání školské rady), ŠVP MŠ „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“
 • školská rada byla seznámena s ukončením programu EU peníze školám
 • školská rada byla seznámena s programy Moderní učitel (spolupráce s Pdf Olomouc) a Pohyb a výživa (naše škola je pilotní školou – ověřování programu v praxi)
 • školské radě byl předložen problém vybudování hřiště u budovy v Lašťanech – jsou vytvořeny plány. V roce 2015 by měla začít realizace
 • školská rada byla seznámena s vybudováním půdní vestavby spojené s rekonstrukcí krovů a střechy – předpokládaná rekonstrukce červen – srpen 2015

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Martu Zatloukalovu, DiS

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2015

 5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce kalendářního roku
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky, s přípravou školního plesu a termínem třídních schůzek
 • poděkování za činnost členům školské rady za jejich práci v právě skončeném volebním období

 6. Úkoly

 • umístit zápis z 21. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 14. října 2014

zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Marta Zatloukalová, DiS


Zápis z 20. jednání školské rady

 

Datum konání:  středa 27. srpna 2014

Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.00 – 19.00Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady na žádost ředitele školy
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Dodatek č. 3 k ŠVP týkající se ověřovacího projektu Pohyb a výživa, Školní řád pro základní školu, Školní řád pro mateřskou školu, Školní vzdělávací program pro ŠD, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Dodatek č. 3 k ŠVP týkající se ověřovacího projektu Pohyb a výživa, Školní řád pro základní školu, školní řád pro mateřskou školu, Školní vzdělávací program pro ŠD, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Mgr. Blanka Theimerová

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v říjnu 2014.

5. Úkoly

 • umístit zápis z 20. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 27. srpna 2014
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu   Mgr. Blanka Theimerová


 

Zápis z 19. jednání školské rady

 

Datum konání:  pondělí 12. května 2014

Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.00 – 19.00Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady na žádost ředitele školy
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Školní řád pro základní školu, Školní řád pro mateřskou školu, Školní vzdělávací program pro ŠD, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Školní řád pro základní školu, Školní řád pro mateřskou školu, Školní vzdělávací program pro ŠD, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)
 • školská rada byla seznámena s předběžným výsledkem ČŠI
 • školská rada byla seznámena s místem a programem školy v přírodě

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Mgr. Blanka Theimerová

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v říjnu 2014.

5. Úkoly

 • umístit zápis z 19. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 12. května 2014
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu   Mgr. Blanka Theimerová


 

 

Zápis z 18. jednání školské rady

 

Datum konání:  středa 12. března 2014Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.00 – 19.00Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva
  o hospodaření školy, Návrh rozpočtu na rok 2014

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o hospodaření školy, Návrh rozpočtu na rok 2014)
 • školská rada byla seznámena s výsledkem školního plesu
 • školská rada byla seznámena s průběhem a výsledky zápisu do 1. ročníku pro rok 2014-2015 – jelikož je zákonem stanovená lhůta do 31. května pro možnost podání žádosti o odklad povinné školní docházky, není v současné době znám přesný počet žáků, kteří od 1. září 2014 nastoupí k základnímu vzdělávání
  do 1. ročníku
 • školská rada byla seznámena s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín přijímacího řízení stanoven na 5. – 6. května 2014
 • školská rada byla seznámena s programem do konce školního roku, zvláště s termínem školy v přírodě (26. – 30. 5. 2014)

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Zatloukalová Marta, DiS

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v říjnu 2014.

5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce školního roku

6. Úkoly

 • umístit zápis z 18. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 12. března 2014
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu   Zatloukalová Marta, DiS


 

 

Zápis ze 17. jednání školské rady

 

Datum konání:  středa 9. října 2013Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.00 – 19.00Přítomni:          viz. prezenční listina
host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 16. jednání školské rady, ŠVP – Škola pro život a jeho dodatek č. 1 a 2, Organizační řád školy – Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (klasifikační řád), Školní řád, Žádost o navýšení kapacity ZŠ a ŠJ od 1. září 2014

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 16. jednání školské rady, ŠVP – Škola pro život a jeho dodatek č. 1 a 2, Organizační řád školy – Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (klasifikační řád), Školní řád).
 • školská rada byla seznámena a problematikou čerpání dotací EU peníze školám – škola úspěšně ukončila projekt; byla odeslána závěrečná monitorovací zpráva – MŠMT zhodnotilo, že finanční prostředky byly čerpány oprávněně
 • školské radě byl předložen problém vybudování hřiště u budovy v Lašťanech
 • rada školy podporuje výstavbu nové budovy školy
 • školská rada bere na vědomí žádost o navýšení kapacity v ZŠ ze 125 na 150 žáků a v ŠJ z 250 na 280 strávníků
 • školská rada byla seznámena s nutností úprav na základě závěru Hygieny ČR

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena MUDr. Eva Kaňkovská

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2014.

5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce kalendářního roku
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky, s přípravou školního plesu a termínem třídních schůzek

6. Úkoly

 • umístit zápis ze 17. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 9. října 2013
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu   MUDr. Eva Kaňkovská


 

 

Zápis ze 16. jednání školské rady

 

Datum konání:  úterý 25. března 2013Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.00 – 19.00Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o hospodaření školy, Návrh rozpočtu na rok 2013

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o hospodaření školy, Návrh rozpočtu na rok 2013)
 • školská rada byla seznámena a problematikou čerpání dotací EU peníze školám – škola je do projektu zapojena; byla odeslána 5. Závěrečná monitorovací zpráva
 • školská rada byla seznámena s výsledkem školního plesu a s výsledky zápisu do 1. ročníku pro rok 2013-2014 – jelikož je zákonem stanovená lhůta do 31. května pro možnost podání žádosti o odklad povinné školní docházky, není v současné době znám přesný počet žáků, kteří od 1. září 2013 nastoupí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku
 • školská rada byla seznámena s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, termín přijímacího řízení stanoven na 29. – 30. dubna 2013

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena MUDr. Eva Kaňkovská

4. Termín dalšího jednání

 • potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v říjnu 2013.

5. Ostatní a různé

 • potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v říjnu 2013.

6. Úkoly

 • umístit zápis z 16. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 25. března 2013
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu   MUDr. Eva Kaňkovská


 

Zápis ze 15. jednání školské rady

 

Datum konání:  středa 10. října 2012Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.00 – 19.00Přítomni:          viz. prezenční listina
host – Mgr. Lubomír Sklenář – ředitel školy1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 14. jednání školské rady, ŠVP – Škola pro život, Organizační řád školy – Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (klasifikační řád), Školní řád.

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 12. jednání školské rady, ŠVP – Škola pro život, Organizační řád školy – Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (klasifikační řád), Školní řád).
 • školská rada byla seznámena a problematikou čerpání dotací EU peníze školám – škola je do projektu zapojena; byla odeslána 4. monitorovací zpráva
 • školské radě byl předložen problém zvýšeného počtu žáků
 • rada školy projednala havarijní stav budov a projednala nutnost stavby nové budovy
 • klasifikování žáků je v souladu s klasifikačním řádem a není důvod pro změny (zmírňování hodnocení)
 • školská rada byla seznámena s poplatkem za pobyt ve školní družině – s výši poplatku (50,- Kč/měsíc) souhlasí

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Mgr. Blanka Theimerová

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2013.

5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce školního roku
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky, s přípravou školního plesu a termínem třídních schůzek

6. Úkoly

 • umístit zápis z 15. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 10. října 2012
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Mgr. Blanka Theimerová


 

 

Zápis ze 14. jednání školské rady

 

Datum konání:  úterý 27. března 2012Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.30 – 19.30Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o hospodaření školy, Návrh rozpočtu na rok 2012
 • ředitelka školy seznámila školskou radu s žádostí o ukončení pracovního poměru k 31. 7. 2012 s důvodu odchodu do starobního důchodu, kterou předala dne 26. 3. 2012 zřizovateli
 • protože vyhláška č. 54/2005 Sb. ukládá školské radě povinnost jmenovat jednoho člena ze svých řad do konkurzní komise, školská rada navrhla a schválila paní DiS. Martu Zatloukalovou

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o hospodaření školy, Návrh rozpočtu na rok 2012)
 • školská rada byla seznámena a problematikou čerpání dotací EU peníze školám – škola je do projektu zapojena; byla odeslána 3. monitorovací zpráva
 • šškolské radě byl předložen problém zvýšeného počtu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami – integrovaní žáci, zohledňovaní žáci

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Mgr. Blanka Theimerová

4. Termín dalšího jednání

 • ” dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v říjnu 2012.

5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce školního roku

6. Úkoly

 • ” umístit zápis z 14. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 27. března 2012
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Mgr. Blanka Theimerová


 

Zápis z 13. jednání školské rady

 

Datum konání:  pondělí 12. října 2011Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    17.30 – 18.30 Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • ” členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 12. jednání školské rady, ŠVP – Škola pro život, Organizační řád školy – Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (klasifikační řád), Školní řád.
 • příprava voleb školské rady (ukončení tříletého období)

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 12. jednání školské rady, ŠVP – Škola pro život, Organizační řád školy – Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (klasifikační řád), Školní řád).
 • školská rada prodiskutovala problém velkého množství učebních pomůcek – těžké aktovky, děti často nosí zbytečné věci
 • školská rada byla seznámena a problematikou čerpání dotací EU peníze školám – škola je do projektu zapojena; byla odeslána 2. monitorovací zpráva
 • školské radě byl předložen problém zvýšeného počtu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami – integrovaní žáci, zohledňovaní žáci

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena MUDr. Eva Kaňkovská

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2011.

5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce školního roku
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky a s přípravou školního plesu

6. Úkoly

 • umístit zápis z 13. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 12. října 2011
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  MUDr. Eva Kaňkovská


 

Zápis z 12. jednání školské rady

 

Datum konání:  středa 22. března 2011Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    17.00 – 18.00 Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o hospodaření školy, Čerpání 1-12/10, Rozpočet pro rok 2011, Rozbor hospodaření za rok 2010 – přímé náklady na vzdělávání – UZ 33 353, Počty jídel r. 2010

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny – Výroční zpráva o hospodaření školy, Čerpání 1-12/10, Rozpočet pro rok 2011, Rozbor hospodaření za rok 2010 – přímé náklady na vzdělávání – UZ 33 353, Počty jídel r. 2010

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Radku Vavřiníkovou

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze podzim 2011 ve sborovně školy v Lašťanech od 16.30

5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce školního roku
 • školská rada doporučuje rekonstrukci budovy mateřské školy

6. Úkoly

 • umístit zápis z 12. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 22. března 2011
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Radka Vavřiníková


 

Zápis z 11. jednání školské rady

 

Datum konání:  pondělí 11. října 2010Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    17.00 – 18.00 Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 10. jednání školské rady, Organizační řád školy – Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (klasifikační řád), Školní řád, struktura autoevaluace pro období 2010-2012.
 • příprava doplňkových voleb školské rady zástupců rodičů (odstoupila Bc. Věra Vinklerová )

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 10. jednání školské rady, Organizační řád školy – Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (klasifikační řád), Školní řád, struktura autoevaluace pro období 2010-2012)
 • ukončení činnosti členky za zákonné zástupce žáků Bc. Věry Vinklerové
 • projednání využití půdního prostoru v mateřské škole – zřízení samostatných odpočinkových místností – leháren
 • školská rada prodiskutovala problém zapomínání žáků, byl schválen dosavadní systém registrace zapomínání + odměny a tresty
 • školské radě byl předložen problém zvýšeného počtu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami – integrovaní žáci, zohledňovaní žáci

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena PhDr. Helena Skarupská

4. Termín dalšího jednání

 • ” dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v březnu – dubnu 2011

5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce kalendářního roku
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky a s přípravou školního plesu

6. Úkoly

 • ” umístit zápis z 11. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 11. října 2010
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  PhDr. Helena Skarupská


 

Zápis z 10. jednání školské rady

 

Datum konání:  středa 21. dubna 2010Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.00 – 19.00 Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o hospodaření školy, Čerpání 1-12/09, Rozpočet pro rok 2010, Rozbor hospodaření za rok 2009 – přímé náklady na vzdělávání – UZ 33 353, Počty jídel r. 2009

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny – Výroční zpráva o hospodaření školy, Čerpání 1-12/09, Rozpočet pro rok 2010, Rozbor hospodaření za rok 2009 – přímé náklady na vzdělávání – UZ 33 353, Počty jídel r. 2009

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Bc. Věra Vinklerová

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze podzim 2010 ve sborovně školy v Lašťanech od 16.30

5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce kalendářního roku
 • ” školská rada byla seznámena s termínem školní besídky

6. Úkoly

 • umístit zápis z 10. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 21. dubna 2010
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Bc. Věra Vinklerová


 

Zápis z 9. jednání školské rady

 

Datum konání:  pondělí 5. října 2009Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.00 – 19.00 Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 8. jednání školské rady, Organizační řád školy – Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (klasifikační řád), Školní řád

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny – Výroční zpráva o činnosti školy, jejíž součástí jsou základní údaje o hospodaření školy, tj. výroční zpráva o hospodaření školy, která byla předložena a schválena na 8. jednání školské rady, Organizační řád školy – Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (klasifikační řád), Školní řád

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Mgr. Blanka Theimerová

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze jaro 2010 ve sborovně školy v Lašťanech od 16.30

5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce kalendářního roku
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky a s přípravou školního plesu
 • ŠVP “Škola pro život” č.j. 110/2007-2 – beze změny

6. Úkoly

 • umístit zápis z 9. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 5. října 2009
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Mgr. Blanka Theimerová


 

Zápis z 8. jednání školské rady

 

Datum konání:  pondělí 16. března 2009Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.00 – 19.00 Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva o hospodaření školy, přehled čerpání rozpočtu za
  rok 2008, rozpočet na rok 2009
 • seznámení s rozpočtem 2009

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva o hospodaření školy, přehled čerpání rozpočtu za rok 2008, rozpočet na rok 2009)

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alena Kindlová
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena PhDr. Helena Skarupská

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeby, jinak v září 2009

5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce kalendářního roku
 • projednání dětského dne

6. Úkoly

 • ” umístit zápis z 8. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 16. března 2009
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  PhDr. Helena Skarupská


 

Zápis z 7. jednání školské rady

 

Datum konání:  pondělí 13. října 2008Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.30 – 19.30 Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byly předloženy tyto dokumenty Výroční zpráva + zpráva o hospodaření školy, inspekční zpráva,
  2. verze ŠVP – “Škola pro život”, Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (klasifikační řád)
 • příprava voleb nové školské rady (končí volební období)
 • ukončení činnosti stávající školské rady

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny (Výroční zpráva + zpráva o hospodaření školy, inspekční zpráva, 2. verze ŠVP –
  “Škola pro život”, Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (klasifikační řád))

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ” ověřovatelkou zápisu byla pověřena Bc. Věra Vinklerová

4. Termín dalšího jednání

 • ” bude se odvíjet od nové školské rady

5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce kalendářního roku
 • školská rada byla seznámena s termínem školní besídky a s přípravou školního plesu

6. Úkoly

 • umístit zápis z 7. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 13. října 2008
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Bc. Věra Vinklerová


 

Zápis ze 6. jednání školské rady

 

Datum konání:  pondělí 10. března 2008Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.30 – 19.30 Přítomni:          viz. prezenční listinaHost:                ředitelka školy Milena Přikrylová1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • školská rada byla seznámena s plněním obsahu výuky ŠVP Bělkovice – Lašťany a bere jej na vědomí
 • seznámení s organizací 2. pololetí
 • seznámení s výsledky zápisu do prvního ročníku pro rok 2008/2009
 • ředitelka školy navrhuje ředitelské volno na dny 2. a 9. května; školská rada návrh podporuje
 • seznámení s termínem a organizací závěrečného výletu 5. ročníku – 19. – 20.6. (rafty) – organizuje třídní učitelka 5. ročníku B. Theimerová
  předložené dokumenty byly schváleny

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ” ověřovatelkou zápisu byla pověřena Bc. Věra Vinklerová

4. Termín dalšího jednání

 • ” dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v srpen 2008 ve sborovně školy v Lašťanech od 16.30

5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce školního roku
 • školská rada byla seznámena s termínem školního výletu – 12. června 2008

6. Úkoly

 • umístit zápis z 6. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 10. března 2008
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Bc. Věra Vinklerová


 

Zápis ze 5. jednání školské rady

 

Datum konání:  středa 24. října 2007Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.30 – 19.30 Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady bylo předloženo vlastní hodnocení školy (autoevaluace), výroční zpráva
 • rada školy navrhuje schválit smlouvu s obcí Dolany o spádové škole ZŠ Aloise Štěpánka, Dolany podle § 178, odst. 1, písm. b, zákona 561/2004 Sb.

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly schváleny

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena MUDr. Eva Kaňkovská

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v červen 2008 ve sborovně školy v Lašťanech od 16.30

5. Ostatní a různé

 • školská rada byla seznámena s plánem aktivit do konce kalendářního roku
 • školská rada byla seznámena s termínem s přípravou školního plesu
 • školské radě byl předložen ŠVP v konečně (svázané) verzi

6. Úkoly

 • umístit zápis z 5. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 24. října 2007
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  MUDr. Eva Kaňkovská


 

Zápis ze 4. jednání školské rady

 

Datum konání:  středa 27. června 2007Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.00 – 19.00 Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána na žádost ředitele školy
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byla předložena pracovní verze RVP – ŠVP (Charakteristika školy, identifikační údaje,
  organizační schéma školy, výchovně vzdělávací cíle, kompetence – k učení, k řešení problémů, komunikativní,
  občanské, pracovní, sociální a personální, průřezová témata, učební plán, hodnocení a autoevaluace – oblasti,
  cíle, nástroje, časové rozvržení, poznámky, pravidla pro hodnocení žáků, kritéria hodnocení, přiřazovací postup
  pro hodnocení (procentuální tabulka).

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
  ŠVP byl školskou radou schválen

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Blanku Theimerovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Ing. Věra Schnaubeltová

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v srpnu 2007 ve
  sborovně školy v Lašťanech od 16.30

5. Ostatní a různé

 • členům školské rady bylo předloženo vyúčtování školního výletu
 • školská rada schválila změnu vnitřního řádu školy
 • školská rada stanovila kritéria pro přijetí dětí do školní družiny platná od 1.9.2007 – přednost mají žáci,
  jejichž oba rodiče jsou plně zaměstnaní, žáci jejichž jeden rodič je v domácnosti, mohou být umístěni ve školní
  družině pouze v případě, že je volné místo

6. Úkoly

 • umístit zápis ze 4. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

v Bělkovicích-Lašťanech 27. června 2007
zápis provedla          Mgr. Blanka Theimerová

ověřovatelka zápisu  Ing. Věra Schnaubeltová


 

Zápis z 3. jednání školské rady

 

Datum konání:  pondělí 26. března 2007Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    18.00 – 19.00 Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byla předložena pracovní verze RVP – ŠVP (Charakteristika školy, identifikační údaje, organizační schéma školy, výchovně vzdělávací cíle, kompetence – k učení, k řešení problémů, komunikativní, občanské, pracovní, sociální a personální, průřezová témata, učební plán, hodnocení a autoevaluace – oblasti, cíle, nástroje, časové rozvržení, poznámky, pravidla pro hodnocení žáků, kritéria hodnocení, přiřazovací postup pro hodnocení (procentuální tabulka)).

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena MUDr. Eva Kaňkovská

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v srpnu 2007 ve sborovně školy v Lašťanech od 16.30

5. Ostatní a různé

 • členům školské rady byly předloženy výsledky mapy školy (dotazníky SCIO)
 • na 30. dubna 2007 byl členy školské rady navržen den volna dle § 24, odstavec 2, zákona 561/2004Sb.

6. Úkoly

 • umístit zápis z 3. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

 

v Bělkovicích-Lašťanech 26. března 2007
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  MUDr. Eva Kaňkovská


 

Zápis z 2. jednání školské rady

 

Datum konání:  pondělí 11. října 2006Místo konání:    sborovna školy LašťanyDoba konání:    17.30 – 18.30 Přítomni:          viz. prezenční listina1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána předsedkyní školské rady
 • kontrola účasti členů školské rady
 • členům školské rady byl předložen tento materiál ke schválení (Organizační řád školy – Školní řád, Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (Klasifikační řád), Výroční zpráva)

2. Projednání a schválení předložených dokumentů

 • předložené dokumenty byly podrobně prostudovány, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • předložené dokumenty byly jednomyslně schváleny

3. Volba

 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Bc. Věra Vinklerová

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v lednu 2007 ve sborovně školy v Lašťanech od 16.30

5. Ostatní a různé

 • členům školské rady byl předložen návrh autoevaluace a mapa školy (dotazníky SCIO)
 • projednání výše úplaty za zájmové kroužky při Základní škole Bělkovice-Lašťany (návrh bude přednesen na schůzce SRPDŠ a předložen rodičům k odsouhlasení)

6. Úkoly

 • umístit zápis z 2. jednání školské rady na webové stránky školy (www.skolabelkovice.cz)

 

v Bělkovicích-Lašťanech 11. října 2006
zápis provedla          Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Bc. Věra Vinklerová

 


 

Zápis z 1. jednání školské rady

 

Datum konání:  pondělí 16. ledna 2006

Místo konání:    sborovna školy Lašťany

Doba konání:    16.30 – 18.00

Přítomni:          viz. prezenční listina

1. Zahájení schůze a administrativní úkony

 • schůze školské rady byla svolána ředitelem školy
 • představení členů školské rady
 • osobní údaje a spojení na členy školské rady (viz příloha)
 • členové školské rady byli seznámeni s legislativou, úkoly a povinnostmi školské rady dle zákona 561/2004 Sb. § 167 a 168
 • členům školské rady byl předložen tento materiál (Organizační řád školy, Hodnocení výsledků vzdělávání žáka (Klasifikační řád), Jednací řád školské rady)

2. Projednání a schválení Jednacího řádu školské rady při Základní škole B-L

 • jednací řád školské rady byl podrobně prostudován, nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky
 • jednací řád byl jednomyslně schválen

3. Volba

 • předsedkyní školské rady byla schválena PhDr. Helena Skarupská
 • školská rada zvolila zapisovatelem schůze Mgr. Alenu Kindlovou
 • ověřovatelkou zápisu byla pověřena Ing. Věra Schnaubeltová
 • úkoly školské rády spojené se školou zajistí Mgr. Blanka Theimerová

4. Termín dalšího jednání

 • dle potřeb, nebudou-li důvody ke svolání školské rady dříve, potom je další plánovaná schůze v září 2006 ve sborovně školy v Lašťanech od 16.30

5. Ostatní a různé

 • diskuze o nevyhovujícím stavu prostor základní školy (družina, prostory okolo školy, šatna)

6. Úkoly

 • po dokončení webových stránek, které jsou v současné době v přípravě, škola na tyto stránky umístí oddíl “ŠKOLSKÁ RADA”, ve kterém bude seznam členů školské rady, jednací řád školské rady, zápisy z jednání

 

v Bělkovicích-Lašťanech 16. ledna 2006
zápis provedla         Mgr. Alena Kindlová

ověřovatelka zápisu  Ing. Věra Schnaubeltová