www.skolabelkovice.cz

www.skolabelkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany

Aktuality

Školní rok 2019/2020

Poděkování

29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 proběhlo první kolo stěhování do nových protor lašťanské školy. Za pomoc s přesunem těžkých předmětů a zapůjčení aut s vozíky děkujeme panu Babicovi, panu Krausovi, paní Traganové, panu Juráňovi, panu Hronovi, panu Skřehotovi z OÚ, panu školníkovi Svobodovi. Celému pedagogickému sboru děkuji za výborně odvedenou práci.

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

________________________________________________________________________________________________

Rozlučka s páťáky

V pátek 26.6. proběhlo rozloučení s páťáky na zahradě u Traganů. Počasí nám přálo, zasportovali jsme si, zasoutěžili si, opekli buřty a došlo i na tanec. Všem, kteří se podíleli na organizaci moc děkujeme a posíláme pár fotek.

________________________________________________________________________________________________

Ošetřovné – do 30. 6. 2020, po 30. 6. 2020

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost aktuálním informacím ohledně ošetřovného a předávání vysvědčení.

Dítě, které z objektivních důvodů nenavštěvovalo školu,  do školy pro vysvědčení poslat můžete, ale za tento den automaticky ztrácíte nárok na ošetřovné. Proto tento den do „Výkazu péče“ neuvedete, i když bude Vaše dítě ve škole jen jednu vyučovací hodinu.

Více viz níže.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

S pozdravem, vedení školy

________________________________________________________________________________________________

Obědy 26. 6. 2020

26. 6. 2020 se bude oběd pro přihlášené děti vydávat od 11:00 do 11:30. Prosím přijďte včas.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy

_______________________________________________________________________________________________

Organizace školního roku 2020 /2021 – 1. ročník

Po dodatečných dotazech Vás ujišťujeme, že od 1. září 2020 bude denně otevřeno oddělení ranní družiny od 6:30 hodin. Oddělení povede paní vychovatelka Lenka Hrabcová.

S pozdravem, Mgr. Lubomír Sklenář

_______________________________________________________________________________________________

Ředitelské volno – oznámení

Na doporučení pana ministra školství Roberta Plagy bude ukončen školní rok 2019 / 2020 předáním vysvědčení v pátek 26. 6. 2020.

Ve dnech pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020 je pro žáky školy vyhlášeno ředitelské volno. Pedagogičtí pracovníci budou připravovat materiály pro přestěhování do opravených prostor budovy školy v Lašťanech.

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

________________________________________________________________________________________________

Třídní schůzka pro rodiče dětí 4. ročníku

Vážení rodiče!

V úterý 23. 6. 2020 v 16: 45 se konají třídní schůzky 4. ročníku  za účelem organizace příštího školního roku. Schůzka proběhne v ZŠ Bělkovice – 4. třída. Jelikož je třeba dodržet hygienická pravidla navržená MŠMT, mějte prosím zakrytá ústa i nos rouškou.

Děkuji za spolupráci, Lubomír Sklenář.

________________________________________________________________________________________________

Obědy 26.6. 2020

Žádáme rodiče dětí, které nepůjdou v pátek 26. 6. 2020 na oběd, aby si jej včas odhlásili. Děkujeme

________________________________________________________________________________________________

Pro vysvědčení mohou přijít všichni žáci společně

Předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci, rozhodlo se ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology. Umožní to úprava mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví,

________________________________________________________________________________________________

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 16:00 hod. proběhnou informační třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků. Schůzka se bude konat za přítomnosti ředitele Mgr. Sklenáře a třídních učitelek na budově ZŠ v Bělkovicích č. p. 90.

________________________________________________________________________________________________

WOCABEE – jednoduché a efektivní učení angličtiny

Aplikaci WocaBee měli již možnost vyzkoušet žáci 3. – 5. ročníku při výuce aj na dálku. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům ze strany žáků, rodičů i učitelů jsme se rozhodli tuto aplikaci předplatit na celý školní rok 2020/2021.

Od září 2020 budou mít žáci 3. – 5. ročníku opět možnost v této aplikaci pracovat. Více informací obdržíte v září od  učitelů anglického jazyka.

Vedení školy Bělkovice – Lašťany

______________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče!

Žáci 2. třídy mají stále převlečení do tv v mobilní buňce (šatna) v Bělkovicích. Pan školník tyto věci převeze na č. p. 509 a od  8. 6. 2020 si je děti mohou odnést domů.

________________________________________________________________________________________________

D Ů L E Ž I T É !!!

Nastupuje – li Vaše dítě 25. 5. 2020 do školy, seznamte se prosím s organizací výuky v níže přiloženém odkazu:

Organizace výuky, rozvrhy, rozdělení do skupin od 25. 5. 2020 – 30. 6. 2020

Pro potřeby opětovného tisku – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Děkujeme za spolupráci, vedení školy Bělkovice – Lašťany

________________________________________________________________________________________________

Informace pro zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit v ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany od pondělí 25. 5. 2020

ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany se intenzivně připravuje na otevření základní školy od pondělí 25. 5. 2020. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15, děti se ve skupinách ani místnostech nesmějí měnit. O složení skupin rozhoduje ředitel školy. Podle předběžného zájmu se přihlásilo do školy celkem 80 žáků, 22 není rozhodnuto a 16 rodičů řeklo ne.

Skupiny žáků budou mít zajištěno vzdělávání v obsahu, který vychází ze ŠVP školy. Ti žáci, kteří do školy chodit nebudou, dostanou denně s jednodenním zpožděním stejné úkoly na individuální domácí přípravu. Výuka online 25. 5. 2020 končí.

Při příchodu před školu si děti přeberou pedagogičtí pracovníci. Vstup do školy není umožněn doprovázejícím osobám. Škola organizuje pohyb v šatnách.

Vyučování začíná v 7.30 a podle rozvrhů jednotlivých skupin bude končit jako obvykle v 11.10 (1. a 2. třída), v 11.30 3. třídy, v 12.05 (skupiny 4., 5. třída).

Třídní učitelé odvedou děti do školní jídelny (včetně žáků 4. a 5. ročníku). Oběd bude probíhat podle přesně stanovených hygienických podmínek daných doporučením MŠMT. Po obědě jdou děti domů, buď samostatně – princip jako v běžném provozu školy nebo si děti vyzvednou před školní jídelnou zákonní zástupci (přístup do školní jídelny je zákonným zástupcům zakázán).

Protože není ustanovena školní družina a škola může zajistit pouze 2 odpolední skupiny po maximálně 15 dětech, bude se odpolední činnost těchto skupin vztahovat pouze na 1. třídu, která odejde do budovy školy v Bělkovicích a 2. třídu, která zůstane odpoledne v prostoru současné školy v Lašťanech 509 nad jídelnou.

Žádáme rodiče žáků 3. A a 3. B, aby si  děti od dvanácti hodin zajistili. Činnost skupin odpovídá obsahu ŠVP školní družiny a bude organizována do 16,00 hodin.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Před vstupem do budovy bude denně dětem měřena teplota dle doporučení MŠMT.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 • Omlouvání nepřítomnosti ve vyučování je stejné jako v běžném režimu školy tzn. do 3 dnů.

Důkladné čištění všech místností a dezinfekce povrchů je základním předpokladem pro bezpečí dětí, učitelů a všech provozních pracovníků školy. Jelikož některé třídy (3.A a 3.B) nemohou dostát přísným hygienickým pravidlům, co se týče rozestupu žáků a sezení v lavici po jednom v současných prostorách školy, ve spolupráci se zřizovatelem budou škole zpřístupněny opravené prostory ve dvou místnostech Parlamentu, které se dovybaví školním nábytkem v příštím týdnu.

 

 • Co dělat v případě, že žák patří do rizikové

Rizikové skupiny žáků a osob žijících ve společné domácnosti jsou dány výčtem z Ministerstva zdravotnictví (viz příloha).

Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměřeny za příznaky respiračního onemocnění.

Je na zvážení zákonných zástupců, jestli podepíší čestné prohlášení nebo nechají své dítě v individuální domácí výuce.

 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění předává zákonný zástupce žáka nebo žák v pondělí 25. 5. 2020 třídní učitelce. Pokud tyto dokumenty 25. 5. 2020 nepředá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Čestné prohlášení ke stažení:

příloha_čestné_prohlášení

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do pondělí 18. 5. 2020.

Přihláška do školní skupiny pro žáky 1. stupně ke stažení – viz níže. Vyplněnou přihlášku prosím doručte do schránky ZŠ Bělkovice        nejpozději 18. 5. 2020 do 12:00. Děkujeme

Přihláška 25.5. 2020

  OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 – úplné znění

Od 25. 5. 2020 se také připravuje otevření mateřské školy a školní jídelny.

 

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

________________________________________________________________________________________________

Rekonstrukce lašťanské školy – duben

Rekonstrukce Základní školy v Lašťanech probíhá podle harmonogramu. Za měsíc duben byla provedena fasáda školy, nyní je škola bez lešení. Kolem školy se provádí úklid a pokládá dešťová kanalizace. V interiéru se dokončují obkladačské práce na sociálních zařízeních, sádrokartonové podhledy ve všech třídách, natahují se elektrorozvody a kabeláž na připojení interaktivních tabulí. Vysoušeče vlhkosti jedou na plné obrátky, aby se mohly pokládat podlahy. Ve výtahové šachtě se začal montovat výtah. Stavbyvedoucí Hroších staveb, pánové inženýři Sedláček a Sléžek, koordinují postup stavby a všichni řemeslníci odvádějí kvalitní a poctivou práci. Ve fotogalerii přinášíme aktuální stav školy.

Děkujeme , vedení školy

________________________________________________________________________________________________

Oprava zvoničky.

V minulém týdnu se opravovala zvonička na budově ZŠ v Bělkovicích. Na půdě je uložena spousta věcí z budovy školy v Lašťanech. Děkuji všem kamarádům, kteří mi pomohli vystěhovat a nastěhovat zpět veškerý uskladněný materiál.( Martin Hron, Petr Svoboda, Jaromír Skřehot a Miroslav Sklenář). Na opravě se podepsala hlavně firma pana Josefa Pazdery, ” zlaté lašťanské ručičky”, která provedla výbornou práci. Jako hasičský dozor dohlížel také Míša Svoboda. Opravené zvoničce přeji, aby nebyla vůbec slyšet. Protože její hlas přináší do vesnice jenom smutek.

Lubomír Sklenář, ředitel školy

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Provoz PPP Olomouc

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost následujícím informacím ohledně provozu PPP Olomouc. Včera jsme obdrželi aktuální informace.

Zpráva PPP:

V nejbližším období bude naší prioritou posuzování školních zralostí a vystavování doporučení k odkladu školní docházky, které budeme realizovat ihned po obnovení provozu poradny. V případě vyšetření na pracovišti v Olomouci obdrží zákonní zástupci našich klientů doporučující posouzení přímo v den vyšetření a v případě detašovaných pracovišť (Šternberk, Uničov, Litovel) v následujícím týdnu.

Dle aktuálních pokynů MŠMT sice mohou rodiče nebo zákonní zástupci dokládat doporučení k OŠD ředitelství ZŠ až do zahájení nového školního roku, ale našim cílem je realizovat tato vyšetření co nejdříve. Momentálně lze odhadovat, že tato vyšetření budou probíhat do začátku června.

Termínově:

– Činnost PPP Olomouc bude dle pokynů MŠMT plně obnovena od 11.5.2020.
– Vydávání zpráv a doporučení pro rodiče bude zahájeno již od 4.5.2020 a to každé pracovní pondělí od 9:00 do 13:00 a středu od 11:00 do 15:00.
– Příjem všech typů žádostí o vyšetření bude obnoven rovněž od 4.5.2020.

Potřebujete – li tedy kontrolní vyšetření nebo zcela nové vyšetření, můžete se od pondělí 4. 5. 2020 v PPP Olomouc informovat či přímo požádat o termín vyšetření. Poté je třeba požádat třídní učitelku o vyplnění Zprávy školy. Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy Bělkovice – Lašťany

________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče ,
konečně Vám můžeme zprostředkovat nejčerstvější informace z MŠMT. Prosím pročtěte si přílohu ministra školství Plagy. Abychom na to mohli reagovat na naší škole, chtěli bychom znát Vaše momentální rozhodnutí o tom, jestli své děti do školy od 25. 5. 2020 přihlásíte, tak abychom mohli naplánovat počty a místnosti nejvýše 15 členných skupin žáků v jednotlivých třídách a připravit rozvrh hodin do konce školního roku. Třídní učitelky se s Vámi co nejdříve spojí ( aplikace ZOOM, mail, telefon). V 5. ročníku máme již odpovědi zaznamenané z pátečních schůzek.
Děkuji Vám za trpělivost, ale nechceme Vám předávat polovičaté informace, které se v průběhu měsíce dubna často měnily. O dalším vývoji pro návrat dětí do škol Vás budeme opět informovat.
S pozdravem L. Sklenář

Pro více informací nahlédněte ZDE

______________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,
Pro zápis do 1. třídy můžete od 20.4. 2020 využít i další možnost odevzdání přihlášky , vše vyplnit na formulářích , které jste dostali na schůzce v Mateřské škole nebo si formuláře stáhněte z webových stránek školy a  vyplněné dokumenty osobně vložit do poštovní schránky na budově Základní školy v Bělkovicích , umístěné ve dveřích hlavního vchodu školy.
S pozdravem L. Sklenář, ředitel školy

_______________________________________________________________________________________________

On-line výuka

Na poradě učitelského sboru dne 3.4. 2020 jsme probírali různé možnosti on-line výuky a v přímé videokonferenci učitelského sboru jsme se shodli na pokračování v současném stavu, tak, že si paní třídní učitelky řídí výuku pro své třídy samostatně ve spolupráci s učiteli z jiných předmětů Aj, vlastivěda a přírodověda (Bajgarová, Sklenář, Pelc-Rychlá).

Současný stav komunikace přes mailovou poštu se všemi rodiči ve škole je navázaný, potvrzený a zpětná vazba s posíláním úkolů a kontrolou učitelů je funkční. Jakýkoliv problém v domácí výuce řešte s příslušným učitelem, všichni jsou Vám všem ochotně nápomocni ke spokojenosti Vás rodičů a dětí.

Vedení školy Bělkovice – Lašťany

_______________________________________________________________________________________________

Rekonstrukce lašťanské školy v plném proudu

Vážení rodiče!

Stavba se rozběhla v posledním období hodně dopředu, ani nynější stav citelně neovlivnil chod jednotlivých prací. Vevnitř jsou již nachystány všechny potřebné rozvody, dále většina omítek, v přízemí pak i štukové tj. finální řešení. Současný stav viz fotogalerie.

________________________________________________________________________________________________

Ošetřovné nově!

Sdělení pro rodiče: Vláda schválila ve čtvrtek 26.3. dodatečně ošetřovné pro rodiče žáků od 10 do 13 let. Potvrzení na žádost o ošetřovné do 13 let posíláme nadále elektronicky, do SMS na číslo 731 517 395 (paní Irena Dokoupilová) napište jméno dítěte, rodné číslo a Vaši e-mailovou adresu.
Výkaz, který přikládáte k žádosti o ošetřovné u dětí nad 10 let si můžete stáhnout zde.
Vedení školy Bělkovice-Lašťany

_____________________________________________________________________________________________

Ošetřovné

Vážení rodiče, dle informací s OSSZ platí ohledně přijatého opatření Vládou ČR ze včerejšího dne o vyplácení OČR pro rodiče žáků od 10 do 13 let následující: Nové OČR pro rodiče žáků od 10 do 13 let zatím školy nebudou vystavovat, je třeba počkat na upřesňující pokyny OSSZ. Více budeme vědět snad v úterý nebo ve středu a budeme Vás informovat.

Pro rodiče dětí z MŠ a ZŠ do 10 let platí následující:

Potvrzení na žádost o ošetřovné posíláme elektronicky, do SMS na číslo 731 517 395 (p. Dokoupilová) napsat jméno dítěte, rodné číslo a emailovou adresu.
Ve výjimečných případech(tomu kdo nemá doma tiskárnu) se bude potvrzení vydávat v pondělí 23.3. od 9 do 12 hod. v budově č.p. 509 (školní jídelna).

Vedení školy Bělkovice – Lašťany

_____________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

z důvodu vyhlášené karantény na celou ČR  bude zápis do 1. ročníku posunut na pondělí 27. dubna 2020 v době od 13: 00 do 18: 00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy Bělkovice – Lašťany

_______________________________________________________________________________________________

Usnesení Rady obce Bělkovice – Lašťany o uzavření MŠ B-L

Uzavření MŠ B -L

______________________________________________________________________________________________

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

______________________________________________________________________________________________

Vláda vyhlásila nouzový stav

Dnes ve 14:00 vyhlásila vláda ČR nouzový stav na 30 dnů.  Z tohoto vyplývá uzavření jak ZŠ tak MŠ. MŠ bude uzavřena od zítřejšího rána,to je od pátku 13.3. 2020, obědy pro děti jsou automaticky odhlášeny. Žádost o ošetřovné si můžete vyzvednout do pátku 13. 3. 2020 u paní Dokoupilové v B- L č.p. 509 do 12:00. Od příštího týdne bude možnost vyzvednout si tuto žádost v ZŠ Bělkovice a to v pondělí 16. 3. 2020 a ve středu 18.3. 2020 od 8:00 do 10:00.

Školní jídelna nevaří od pondělí 16.3. 2020.

Rodiče dětí školou povinných prosíme, aby sledovali své osobní maily, na které jim budou zasílány jednou týdně domácí úkoly z již probraného učiva. Žádáme rodiče, aby s dětmi neprobírali další učivo – je třeba volit správný metodický postup. Tuto situaci nikdo nepředpokládal a my věříme, že společnými silami tuto situaci zvládneme.

Děkujeme, vedení školy

______________________________________________________________________________________________

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče,

v souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.
Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.
Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

OSVČ či občané pracující pouze na základě dohody o provedení práce na ošetřovné nárok nemají.  V případě čerpání mateřské může ošetřovné žádat druhý rodič.


Žádost o ošetřovné bude od zítřka vydávat paní Irena Dokoupilová v Bělkovicích – Lšťanech č.p. 509. (tel. 731 517 395)

 

Vedení školy Bělkovice – Lašťany

______________________________________________________________________________________________

Přerušení výuky ZŠ Bělkovice – Lašťany

Vážení rodiče,

z rozhodnutí  Bezpečnostní rady státu ČR (ze dne 10. března 2020) je od zítřejšího dne 11. března 2020 zrušena  výuka žáků základní školy a rovněž činnost školní  družiny. Obědy budou dětem základní školy automaticky odhlášeny. Zrušená je i veškerá zájmová činnost pro žáky v odpoledních hodinách i divadelní představení, které jsme měli zhlédnout ve čtvrtek 12.3. 2020.

Uzavření školy platí do odvolání. Veškeré důležité informace Vám budeme sdělovat prostřednictvím našich webových stránek.

Činnost mateřských škol zůstává zatím v běžném provozu.

V případě jakékoliv změny Vás budeme ihned informovat.

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

_______________________________________________________________________________________________

Vynášení Moreny s 3.A

V pátek 20.března se žáci 3.A zúčastní jarního průvodu s vynášením Moreny (akce se koná v 10 hod. u Mš).

________________________________________________________________________________________________

Omezen provoz ŠD –  19. 3. 2020

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 19. 3. 2020 bude od 13:00 probíhat školení pedagogických pracovníků, včetně vychovatelek.

Z tohoto důvodu bude 19. 3 . 2020 omezen provoz školní družiny. Prosíme Vás tímto, aby děti opustily školu nejpozději v 15:30, s Vámi či samy.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy

_______________________________________________________________________________________________

Itálie ( případně jiné oblasti zasažené koronavirem)

Vážení rodiče,

vzhkedem k aktuálnímu vývoji ohledně šíření koronaviru v ČR a v Itálii  žádáme všechny rodiče, kteří se v tomto týdnu vrátili z Itálie (případně z jiných oblastí zasažených koronavirem), aby se obrátili na KHS v Olomouci tel. číslo 585 719 234 pro bližší informace. Zároveň žádáme ty, kteří cestu do zahraničí plánují, aby si po dobu než situaci zkonzultují s KHS po svém návratu, ponechali své děti v domácí péči a informovali vedení školy.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy

_______________________________________________________________________________________________

Doporučení a pokyny Olomouckého kraje pro školy ve věci epidemie vyvolané novým typem koronaviru2019-nCoV.

Ke stažení:

Doporučení a pokyny pro školy koronavir

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

_____________________________________________________________________________________________

Anglicko – česká pohádka: LAZY GOAT

Vážení rodiče!

Ve čtvrtek 12. března 2020 se žáci 3.,4. a 5. třídy zúčastní v kině Metropol činoherní anglicko – české pohádky s písničkami – Lazy goat.

Sraz: 7:00 – 7:30 v ZŠ Bělkovice

Předpokládaný návrat do ZŠ je plánovaný na 10:00, žáci si vezmou pomůcky na 4. a 5. vyučovací hodinu. Doprava je hrazena fondem SRPDŠ.

S pozdravem pedagogický sbor

________________________________________________________________________________________________

Školní ples 2020 – poděkování

Poděkování patří Vám všem, kteří jste se podíleli na náročných přípravách, provozu, obsluze a úklidu po plese nebo finanční částkou a darem podpořili náš ples. Děkujeme také účinkujícím -Tanečnímu kroužku z Tovéře a Mažoretkám z Bohuňovic.  Skupina Hudba Olomouc zdraví všechny své příznivce a těší se na další spolupráci.

                                                                                                               Za pořadatele děkuje Lubomír Sklenář

_______________________________________________________________________________________________

Badatelský kroužek

Vážení rodiče,

z důvodu nepřítomnosti (nemoc) paní Danielové odpadá ve středu 26. února  badatelský kroužek. Děkujeme za pochopení, Denisa Krausová.

_______________________________________________________________________________________________

Sdělení pro rodiče

Po včerejší schůzce s rodiči v MŠ nastupující 1. třídy, se vedení školy rozhodlo pro zřízení ranní družiny denně od 6:30, s účinností od 1. září 2020.

Ranní družina bude otevřena i pro děti, které navštěvují ŠD z vyšších ročníků (1.- 5. třída).

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

______________________________________________________________________________________________

Rekonstrukce lašťanské školy

Vážení rodiče!

Po posledním kontrolním dnu na stavbě ZŠ Lašťany, který proběhl ve čtvrtek 13. února 2020 Vám mohu oznámit, že rekonstrukce postupuje podle plánu. Předpokládané předání hotové, zrekonstruované budovy je plánováno nejpozději v polovině června 2020. Školní rok 2020/2021 začne v nových prostorách ZŠ Lašťany.

Malá ochutnávka nově vznikající budovy je umístěna v naší fotogalerii, kam budeme od tohoto týdne přidávat postupně další fotky.

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

____________________________________________________________________________________________

Výtvarný kroužek

17.2. 2020 není výtvarný kroužek (nepřítomnost paní Holčákové). Děkujeme za pochopení

________________________________________________________________________________________________

Školní ples – 22. února 2020

______________________________________________________________________________________________

Zimní škola v přírodě 20 . 1. – 24. 1. 2020

4. den

4. den lyžařského výcviku je za námi a všichni jsou plni zážitků a dojmů. Ráno všechny děti trénovaly na závody ve slalomu, který proběhl odpoledne na velkém svahu hraběšické sjezdovky. Všem lyžníkům se podařilo slalomem projet a dokázat si tak své lyžařské umění. Večer proběhlo vyhlášení výsledků a následoval závěrečný zábavný program. V pátek nás čeká velké balení, úklid, rozloučení se svahem a návrat domů. Rodiče, těšte se, Vaše prázdniny skončily. Očekávejte nás mezi 14.30 až 15.00.

____________________________________________________________________________________________

3. den

3. den začal příjemným probuzením do slunečného rána. Čekala nás perfektně upravená sjezdovka a rozcvička na sněhu pod vedením pana Valenty za tónů již známé písně “Baby shark”. Dnes se i lyžaři-začátečníci odvážili vyvézt velkým vlekem na kopec a s nadšením ho sjeli celý dolů (fakt jsou dobří). Odpoledne jsme šli vycházkou na Traťovku, což je rozcestí směrem na Skřítek. Ve sněhové bitvě drtivě vyhráli lyžníci nad instruktory. Večer jsme si s chutí zazpívali za doprovodu hudební skupiny MarLuc.

______________________________________________________________________________________________

2.den

2. den jsme se probudili do krásného slunečného rána. Po snídani jsme vyrazili na svah, z posledních nelyžařů se stali lyžaři, kteří se statečně poprali s hraběšickou sjezdovkou. Po odpolední hodině vlastivědy proběhl večer plný her zakončený megahitem všech teenagerů

 “Baby shark”. Střípky z dnešního dne přinášíme ve fotogalerii. Všechny děti zdraví své rodiče!!!

____________________________________________________________________________________________

1.den

Po šťastném a dlouhoočekávaném odjezdu jsme v 10.00 hod dorazili do Hraběšic. Ubytovali se, vybalili věci, s velkou chutí snědli dobrý oběd a po odpoledním klidu vyrazili poprvé na nedaleký svah. Někteří předvedli své lyžařské schopnosti a svah sjížděli bez obtíží, začátečníci se seznamovali s lyžemi, sněhem a malým vlekem. Počasí nám zatím přeje, sněhu je dost, tak nám držte palce ať vydrží. Ve fotogalerii se podívejte, jak nám to zatím jde.

______________________________________________________________________________________________

 

Výchovný koncert skupiny Marbo

Ve středu 8. ledna 2020 se uskuteční výchovný koncert skupiny Marbo. Začátek koncertu je v 11:00 v sokolovně Bělkovice – Lašťany. Všechny třídy ukončí vyučování ve 12:05 v Bělkovicích.

________________________________________________________________________________________________

PF 2020

______________________________________________________________________________________________

Týden od 16.12. – 20.12. 2019

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost malým změnám v rozvrhu v  týdnu od 16.12. – 20.12.

Pondělí 16.12. – filmové představení v kině Metropol – 1. – 5. třída ukončí výuku  po 4. vyučovací hodině

Úterý 17.12. – výuka dle rozvrhu, 3.A odchází po 2. vyučovací hodině do lesa

Středa 18.12. – výuka dle rozvrhu

Čtvrtek 19.12. – vánoční dílny – 1. – 5. třída ukončí výuku  po 4. vyučovací hodině

Pátek 20.12. – posezení u vánočního stromečku – 1. – 5. třída ukončí výuku  po 4. vyučovací hodině

_____________________________________________________________________________________________

P – centrum Olomouc

Ve  dnech 11. – 12. prosince 2019 žáci 4. a 5. ročníku navštíví P – centrum Olomouc, kde žáky čeká program s názvem Kamarád. Tento program je zaměřen na třídní kolektiv. V rámci programu si žáci vyzkouší spolupráci v různých aktivitách.

_____________________________________________________________________________________________

Rozsvícení vánočního stromu

30. listopadu se žáci naší školy zúčastnili obecní akce Rozsvícení vánočního stromu. Pod vedením paní učitelky Radky Pelc Rychlé a paní učitelky Lucie Vetešníkové žáci zazpívali koledy, zarecitovali básně a zahráli na hudební nástroje. Tímto příjemně načali adventní čas.

Vám všem přejeme cukrovím provoněný a klidný advent.

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

a celý učitelský sbor

________________________________________________________________________________________________

Třídní schůzky

V úterý 12. listopadu se konají třídní schůzky. Začátek 16:30 v kmenových třídách. Program:

1) Společná část – třídní učitelé Vás seznámí se školními akcemi, které nás čekají v nejbližší době

2) Individuální pohovory o prospěchu a kázni

_____________________________________________________________________________________________

Poděkování

31. října probíhala ve 3. – 5. třídě výuka v duchu Halloween. Žáci si hravou, mírně strašidelnou formou procvičili již probrané učivo, vyrobili knížku, porovnali Halloween s Dušičkami a ochutnali spoustu dobrot. Za spolupráci při přípravě  děkujeme všem, kteří napekli nebo koupili dětem tematické dobroty. Celé dopoledne jsme si užili.

______________________________________________________________________________________________

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

Naše škola je zapojena do projektu ” Ovoce a zelenina do škol ” a ” Mléko do škol “. Spolupracujeme s firmou Laktea o.p.s. Žákům je zdarma nabízeno mléko ve 250 ml balení a různé druhy ovoce a zeleniny. Cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, mléka a vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí.

________________________________________________________________________________________________

Změny v rozvrhu hodin ZŠ

Z důvodu organizačních změn došlo v rozvrzích tříd a jednotlivých učitelů k určitým změnám, které byly zapracovány do rozvrhů všech tříd již v minulém týdnu. Po podzimních prázdninách ve čtvrtek 31. 10. se řídíme již novým rozvrhem. Aktuální rozvrhy všech tříd najdete na našich webových stránkách v sekci – Třídy.

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

_______________________________________________________________________________________________

Podzimní focení

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o podzimním focení, které proběhne ve středu 23.10. 2019 v 8:30 v ZŠ Bělkovice a ve čtvrtek 24.10. 2019 v 8:30 v ZŠ Lašťany (č.p. 509)

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

_____________________________________________________________________________________________

Pozor změna telefonních čísel

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost drobným změnám telefonních čísel, na která se můžete dovolat třídním učitelkám, vychovatelkám šd a panu řediteli.

Pan ředitel: 731 517 500

ŠD: 774 316 382

ZŠ Bělkovice (paní Kurdiovská, Vetešníková, Juráňová, Krausová): 778 517 400

ZŠ Lašťany č.p. 509: 731 517 477

_____________________________________________________________________________________________

Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

30.září 2019 začneme realizovat vedle zájmových kroužků organizovaných školou i aktivity dotované Evropskou unií s podporou MŠMT (doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, badatelský kroužek, zábavná angličtina). Abychom splnili podmínky těchto projektů, je potřeba zredukovat počty přihlášených dětí, což je v kompetenci ředitele školy. Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem mohou navštěvovat pouze žáci, kteří z určitých důvodů absolvovali vyšetření v PPP nebo SPC.

Badatelský kroužek může kvůli kvalitě navštěvovat 12 žáků –žáci 4.– 5.ročníku budou vyřazeni, žáci ŠD mají přednost, hravou angličtinu mohou navštěvovat pouze žáci 2. ročníku.

Z tohoto důvodu  zřizujeme pro žáky 1. ročníku  kroužek angličtiny pro nejmenší. Lektorkou bude Mgr. Irena Daduová. Cena: 250 Kč/pololetí + nákup pracovního sešitu, učebnice (po dohodě s lektorem).

První hodina angličtiny pro nejmenší proběhne 2. října 2019 v ZŠ Bělkovice.

Mgr. Lubomír Sklenář, ředitel školy

_______________________________________________________________________________________________

Zahájení nového školního roku

Vážení žáci, rodiče, učitelé …, školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin u školy v Bělkovicích. Po zahájení  prvňáčci navštíví svou třídu a seznámí se s paní učitelkou,  žáci druhé třídy budou v budově Bělkovice pasováni na čtenáře, žáci 5. třídy půjdou dle tradice zasadit strom a žáci 3. a 4. třídy budou mít po slavnostním zahájení šk. roku ukončené vyučování a mohou jít domů. Pokud bude nepříznivé počasí, zahájení se uskuteční v sokolovně.

________________________________________________________________________________________________

Školní jídelna – upozornění

Kdo nepůjde  v pondělí 2. 9. 2019 na oběd, ať si ho včas odhlásí.  Děkujeme za pochopení.

________________________________________________________________________________________________

Informace k začátku školního roku 2019/2020

Vzhledem k tomu, že na konci školního roku vybíraly třídní učitelky 250,- Kč na školní pomůcky, dostanou děti na začátku roku: sešity, lepidla, barevné papíry do Vv , … . Každá třída obdrží od své třídní učitelky hned v prvním školním týdnu seznam pomůcek, které si doplníte během čtrnácti dnů. Dále obdržíte informace o výši úhrady za pracovní sešity, se kterými budou Vaše děti celý rok pracovat a zůstanou Vám.

Úspěšný školní rok 2019/2020 přeje ředitel školy, Lubomír Sklenář.

________________________________________________________________________________________________

Upozornění

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů bude první týden končit vyučování v 11:10. Družina bude fungovat od úterý 3. září.

                                                                        Děkujeme za pochopení

________________________________________________________________________________________________

Poděkování

Děkuji  pracovníkům obecního úřadu, panu starostovi, panu místostarostovi, panu J. Theimerovi, panu J. Krausovi, paní Giebischové, panu Giebischovi za skvělou spolupráci a pomoc při přípravě učeben v ZŠ Bělkovice a v Bělkovicích č.p. 509. Děkuji také celému pedagogickému sboru, že žákům připravil pěkné, útulné a bezpečné prostředí pro školní rok 2019/2020. Velký díl práce odvedli také B. Vidrmanová.,             P. Dítětová a J. Pospíšil.

Ředitel školy, Mgr. Lubomír Sklenář

________________________________________________________________________________________________